Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Halit
dc.date.accessioned2019-09-05T07:11:41Z
dc.date.available2019-09-05T07:11:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/284
dc.description.abstractAmaç: Çalışmanın amacı koagülasyon kaskatında görev alan, kalsiyum (faktör 4) ve fibrinojen (faktör1) değerlerinin normal vajinal yolla doğum yapmış gebelerde postpartum hemogram parametrelerine dolasıyla postpartum kanama miktarına olan etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 01 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisine yatırılan ve 37-42 gebelik haftasında normal vajinal doğumu gerçekleştirilen 17-45 yaş arasında toplam 200 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelenerek gerçekleştirildi. Hastalara ait dosyalardan, hastaların demografik özellikleri ile gebelik haftaları, doğumhaneye travay için kabulundeki rutin biyokimya, hemogram, koagülasyon, total kalsiyum, fibrinojen değerleri, doğum öncesi vajinal muayene bulguları, doğum indüksiyon yöntemleri, obstetrik ultrason bulguları, doğan bebeklerin doğum ağırlıkları, cinsiyetleri, epizyotomi durumu, gravida, parite, abortus sayıları ve önceki doğum ağırlıklarına ait bilgiler kaydedildi. Ayrıca kadınların doğumhaneye kabulu sırasındaki ve doğum sonrası ilk 24'üncü saatteki hemogram değerlerine ait bilgilerde kaydedildi. Doğum öncesi dönemde açlık kan şekeri, fibrinojen, total kalsiyum, Aspartat Aminotransferaz (AST), Alanin Aminotransferaz (ALT), üre, kreatin, total protein, albümin, protrombin zamanı, International Normalized Ratio (INR) değeri, aktive parsiyel tromboplastin zaman (APTZ) ve diğer laboratuvar bulgularına ait bilgiler kaydedildi. Çalışmada toplanan verilerin analizi, istatistiksel yazılım paketi SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences – IBM®) kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler, kategorik değişkenler için sayı ve yüzdeler, sayısal değişkenler için ortalama ve standart sapma olarak sunuldu. Sayısal değişkenler için çoklu bağımsız grup karşılaştırmalarında normal dağılım varsayımı sağlandığı durumda ANOVA Test, sağlanmadığı durumda Kruskal Wallis Testi kullanıldı. Kategorik değişkenler için ise Ki-Kare testi ve T testi istatistiği kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyini belirlemek için, %95 güven aralığında ve p<0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmada yer alan kadınların 17-45 yaş aralığında ve yaş ortalaması 28,75± 5,87 yıl ile kilo ortalamaları 75,23± 12,3 kg olarak saptanmıştır. Doğum sonu kanama ile yaş arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki tespit edilirken (p<0,05), kilo ile anlamlı bir ilişki görülmemiştir (p>0,05). Çalışmada bütün kadınların term gebelik haftasında bulunduğu ve ortalama gebelik haftasının 39,41± 1,21 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu kadınların %10'una hiç indüksiyon uygulanmadığı, %42'sine dinoprostone, %48'ine oksitosin indüksiyonu başlandığı ve %55,5'ine epizyotomi açıldığı saptanmıştır. Kadınların en yüksek gravida oranı %41 oran ile 2 gravida olduğu gözlemlenmiştir. Kadınların %79'unda hiç abortus görülmezken, %15'inde 1 abortus olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadaki kadınlara ait ortalama protrombin zamanı 12,3±0,56 (dk), ortalama INR süresi 0,98±0,05 sn, ortalama APTZ süresi 32±3,4 sn olarak saptanmıştır. Kadınların antepartum ve postpartum dönemleri arasında hemoglobin, hematokrit ve trombosit sayılarında düşüş gözlemlenmiştir. Her iki grup arasında hemoglobin hematokrit ve trombosit sayıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Fibrinojen < 450 (mg/dl) değerinin altında olması ile postpartum hemoglobin, hematokrit değerleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Fibrinojen < 450 (mg/dl) altında olması ile hemoglobin ve hemotokrit değerlerindeki dolayısıyla postpartum kanama miktarı arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p<0,05). Kalsiyum <8,8 (mg/dl) değerinin altında olması ile hemoglobin, hematokrit değerleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiş ve bu değerlerdeki azalma ile postpartum kanama miktarı arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p<0,05). Çalışmada ayrıca yenidoğanların %48'i kız ve %52'si erkekti. Bu bebeklerin doğum öncesi ultrasonda ile tespit edilen ortalama bebek ağırlığı 3279 ±438,9 gr olarak tespit edilirken, bu bebeklerin doğum ağırlıkları 3356±475,4 gr olarak saptanmıştır. Sonuç: Koagülasyon kaskatında görev alan, kalsiyum (faktör 4) ve fibrinojen (faktör 1) değerlerinin normal vajinal yolla doğum yapmış gebelerde postpartum hemogram değerlerindeki düşüşle, dolayısıyla doğum sonrası kanama miktarı ile aralarında negatif bir ilişki olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca doğum sonrası hemogram parametrelerindeki değişimin doğum sonrası kanama miktarları üzerine etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan doğum öncesi kalsiyum ve fibrinojen düzeylerinin rutin olarak bakılıp bakılmaması gerekliliği düşüncesinin uygun ve/veya maliyet etkin olup olmadığının tespiti için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır Anahtar Sözcükler:Antepartum, Postpartum, Kalsiyum, Fibrinojen, Hemoraji Objective: The aim of this study is to investigate the effects of calcium (factor 4) and fibrinogen (factor 1) values on the postpartum hemorrhage rate in postpartum hemogram parameters of pregnant women with normal vaginal delivery in coagulation cascade. Materials and Methods: This study was carried out retrospectively by examining the file records of 200 patients between 17th-45th years, who were admitted to Recep Tayyip Erdoğan University Medical Faculty Hospital of Obstetrics and Gynecology between January 01, 2015 and December 31, 2016 and vaginal delivery was performed during the week of 37-42 gestation. Routine biochemistry, hemogram, coagulation, total calcium, fibrinogen values, prenatal vaginal examination findings, birth induction methods, obstetric ultrasonographic findings, birth weights of the born babies, gender, episiotomy State, gravida, parity, abortus numbers and previous birth weights were recorded. It was also recorded in the information on the hemograms of women during pregnancy and during the first postnatal 24th hour. The values of fasting blood sugar, fibrinogen, total calcium, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), urea, creatinine, total protein, albumin, prothrombin time, International Normalized Ratio (INR) value, active partial thromboplastin time (aPTT), and other laboratory findings were recorded. Analysis of the data collected in the study was made using statistical software package SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences - IBM®). Descriptive statistics were presented as numbers and percentages for categorical variables, mean and standard deviation for numerical variables. The ANOVA test was used when the normal distribution assumption was provided for multiple independent group comparisons for the numerical variables, and the Kruskal Wallis test was used when not. For categorical variables, Chi-square test and T-test statistic were used. To determine the statistical significance level, 95% confidence interval and p <0.05 were considered significant. Results: The average age of the women in the study was 17-45 years and the mean age was 28.75 ± 5.87 years and the average weight was determined as 75.23 ± 12.3 kg. There was no statistically significant correlation between birth weight and age (p <0,05) and weight (p> 0,05). In the study, it was determined that all women had a term gestational week and the mean gestational week was 39.41 ± 1.21. In addition, 10% of these women had no induction, 42% had dinoprostone, 48% had oxytocin induction and 55.5% had episiotomy. It was observed that the highest gravida ratio of women was 2 gravida with 41%. While 79% of the women did not have any abortus, 15% had 1 abortus. Mean prothrombin time, mean INR duration, and APTT duration were found to be 12.3 ± 0.56 (min), 0.98 ± 0.05 sec and 32 ± 3.4 sec, respectively. A decrease in hemoglobin, hematocrit, and platelet counts was observed between women's antepartum and postpartum periods. There was a statistically significant relationship between hemoglobin hematocrit and thrombocyte counts between the two groups. Significant correlation was found between postpartum hemoglobin and hematocrit values when fibrinogen was below 450 mg / dL. A statistically significant correlation was found between hemoglobin and hematocrit values and thus the amount of postpartum hemorrhage when fibrinogen was <450 mg / dl. (P <0.05). Significant correlation was found between hemoglobin and hematocrit values when calcium was below 8.8 mg / dl and statistically significant correlation was found between the decrease in these values and the amount of postpartum hemorrhage. (P <0.05). In the study, 48% of the newborns were girls and 52% were newborns. The average infant weight of these babies detected by prenatal ultrasound was 3279 ± 438.9 gr, while birth weights of these babies were 3356 ± 475.4 gr. Conclusion: It was concluded that the values of calcium (factor 4) and fibrinogen (factor 1) in coagulation cascade were negatively correlated with the decrease in postpartum hemogram values in pregnancies delivered with normal vaginal route and therefore postpartum hemorrhage. In addition, it was determined that the change in hemogram parameters after delivery was effective on the amount of postpartum hemorrhage. There is a need for wider studies to determine whether the need to routinely look at pre-natal calcium and fibrinogen levels in these outcomes is appropriate and / or cost-effective Key Words:Antepartum, Postpartum, Calcium, Fibrinogen, Hemorrhageen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntepartumen_US
dc.subjectPostpartumen_US
dc.subjectKalsiyumen_US
dc.subjectFibrinojenen_US
dc.subjectHemorajien_US
dc.subjectAntepartumen_US
dc.subjectPostpartumen_US
dc.subjectCalciumen_US
dc.subjectFibrinogenen_US
dc.subjectHemorrhageen_US
dc.titleAntepartum kan fibrinojen ve kalsiyum düzeylerinin postpartum hemogram parametrelerine etkisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of antepartum blood fibrinogen and calcium levels on postpartum hemogram parametersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorArslan, Halit
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record