Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgür, Abdulkadir
dc.contributor.authorBirinci, Mehmet
dc.contributor.authorÖzergin, Zerrin Coşkun
dc.contributor.authorTerzi, Suat
dc.contributor.authorErdivanlı, Özlem Çelebi
dc.contributor.authorDemirci, Münir
dc.contributor.authorDursun, Engin
dc.date.accessioned2020-12-19T20:23:25Z
dc.date.available2020-12-19T20:23:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1309-2014
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBME5ERXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/4693
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada üçüncü basamak bir sağlık kuruluşu olan hastanemize bir yıl içerisinde epistaksis nedeni ile başvuran hastaların etyolojik, klinik ve demografik özellikleri ile uygulanan tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bir yıl içerisinde (1 Aralık 2014 1 Aralık 2015) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği'ne acil servisten konsültasyon istenerek veya direkt olarak başvuran ve hastanemiz bilgi kayıt sisteminde epistaksis tanısı konulan 589 hastadan kayıtlarında eksiklik tespit edilemeyen 558 hasta dahil edildi ve verileri retrospektif olarak incelendi. Etiyolojik faktörler, klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları incelendi. Bulgular: Epistaksis etiyolojisinde en sık üç faktör olarak travma, kardiyovasküler hastalıklar ve alerjik rinit tespit edildi..Başvuru esnasında aktif kanaması olan hasta sayısı 114 ( % 20.4) iken aktif kanaması olmayan hasta sayısı 444 ( % 79.6) olarak bulundu. Değerlendirilen hasta grubunda 24 hasta (% 4.3) yatırılarak tedavi edilirken, 534 (% 95.7) hasta ayaktan tedavi edidi. Yatan hastaların ortalama yatış süresi ise 6 gün (3-23gün) olarak tespit edildi. Tartışma: Epistaksis hastalarında her ne kadar büyük bir kısmında kanama kendiliğinden sınırlansada düşük orandada olsa hayati tehdit edici sonuçlar görülebilir. Sunulan bu kesitsel çalışmanın kendi ülkemizdeki epistaksis etiyolojisinin değerlendirilmesi ve tedavisinin planlanması açısından literatüre katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to evaluate the etiologic, clinical, and demographic characteristics of patients who were examined for epistaxis in our department over a one-year period and to discuss treatment modalities. Material and Method: Patients who were admitted to our clinic with complaints of epistaxis between December 2014 and December 2015 were included in this cross-sectional study. The archival records of 589 patients were reviewed retrospectively, and 558 patients with sufficient archival records were included in the study group. Etiologic factors, clinical features, and treatment approaches were examined. Results: The leading factors for the etiology of epistaxis were trauma, cardiovascular disease, and allergic rhinitis. A total of 114 (20.4%) patients had active bleeding at admission whereas 444 (79.6%) had no active bleeding. In the evaluated group, 24 (4.3%) were hospitalized. The remaining 534 (95.7%) patients were treated as outpatients. The average length of stay was six days (3-23 days) for hospitalized patients. Discussion: Although the bleeding was self-limited in the majority of patients with epistaxis, life-threatening conditions have been known to occur on rare occasions. We believe that this cross-sectional study contributes to the literature by defining the etiology and treatment planning of epistaxis in our country.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleA Cross-Sectional Study of Epistaxis: Etiologic and Clinical Characteristicsen_US
dc.title.alternativeEpistaksis Üzerine Kesitsel Bir Çalışma: Etyolojik ve Klinik Özellikleren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage804en_US
dc.identifier.endpage806en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalJournal of Clinical and Analytical Medicineen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record