Show simple item record

dc.contributor.authorGümrükçü, Zeynep
dc.contributor.authorBalaban, Emre
dc.contributor.authorKarabağ, Mert
dc.contributor.authorDemir, Emine
dc.date.accessioned2020-12-19T20:23:36Z
dc.date.available2020-12-19T20:23:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17567/ataunidfd.632067
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjME1UYzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/4722
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı temporomandibuler eklem (TME) ağrısı vizüel analog skala (VAS) değerleri ile migren, kulak çınlaması, duyma kaybı, baş dönmesi, boyun/omuz ağrısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Materyal ve metod: Çalışmaya, Temmuz 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında TME ağrısı şikayeti ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene ve Cerrahisi Anabilim Dalı’na başvuran 61 hasta dahil edilmiştir. Kayıtlar arasından TME-VAS skorları (0-10) ile kulak çınlaması, baş dönmesi, migren, boyun ve omuz ağrısı ve işitme kaybı (var/yok) arasındaki ilişki değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya yaşları 14 ile 87 arası sırada değişen 61 hasta (ortalama: 33.0 ± 15.5) dahil edildi. Migren hastalarında anlamlı derecede yüksek TME-VAS skorları bulundu (P = 0.017). Boyun ağrısı olan hastalarda VAS skoru istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p = 0,036). Tinnitus, baş dönmesi, omuz ağrısı, işitme kaybı ve TME-VAS skoru arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). Sonuç: TME ağrısı komşu ve benzer sinir iletim yollarına sahip olduğundan migrenle ilişkilidir bu sebeple migren tanılı hastalarda VAS skoru daha yüksek olabilir. Boyun ağrısı olan hastalarda TME-VAS skoru daha yüksektir.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study was to evaluate the relationship between temporomandibular joint (TMJ) pain visual analog scale scores (VAS) with migraine, tinnitus, hear loss, dizziness and shoulder/neck pain in patients with temporomandibular joint pain. Materials and Methods: The study included 61 patient’s records who were presented to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Recep Tayyip Erdoğan University between July 2018 and May 2019 with the complaint of TMJ pain. The relationship between visual analog scale (VAS) scores (0-10) with tinnitus, dizziness, migraine, neck/shoulder pain and hear loss (absent/present) were evaluated. Results: Sixty one patient, aged from 14 to 87 (Mean: 33.0±15.5), were evaluated in this study. Significantly higher TMJ-VAS scores were found in patients with migraine relative to without migraine (P=0.017). Significantly higher TMJ-VAS scores were found in patients with neck pain (p=0.036). Any statistically significant difference was not found between tinnitus, dizziness, shoulder pain, hear loss and VAS score (p>0.05). Conclusion: TMJ pain is associated with migraine because it has adjacent and similar nerve conduction pathways, so the VAS score may be higher in patients diagnosed with migraine. TMJ-VAS score is higher in patients with neck pain.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subject0-Belirleneceken_US
dc.titleTemporomandibular Eklem Ağrısının Migren, Otolojik Semptomlar, Baş Dönmesi Ve Boyun/Omuz Ağrısı İle İlişkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeRetrospective Evaluation Of The Relationship Between Temporomandibular Joint Pain With Migraine, Otological Symptoms, Dizziness And Neck/Shoulder Painen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.doi10.17567/ataunidfd.632067
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record