Show simple item record

dc.contributor.authorAltıner, Ali
dc.contributor.authorBozkurt, Eda
dc.contributor.authorToktaş, Yılmaz
dc.date.accessioned2020-12-19T20:29:18Z
dc.date.available2020-12-19T20:29:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1307-7112
dc.identifier.issn2667-6907
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBd05qY3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5183
dc.description.abstractBu çalışmada, küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 10 büyük yükselen piyasa ekonomisi için 1990-2015 döneminde panel veri tekniği kullanılarak incelenmiştir. Analiz kapsamında, ekonomik büyüme değişkenini temsilen kişi başına düşen reel GSYH, küreselleşmeyi temsilen ise KOF küreselleşme endeksi ve alt bileşenleri kullanılmıştır. Durbin-Hausman eşbütünleşme testiyle seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiler belirlenerek, Panel AMG yöntemiyle katsayı tahminleri yapılmıştır. Sonuçlara göre, KOF küreselleşme endeksi ve alt bileşenlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin çok düşük ve ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin belirlenmesi için Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi uygulanmıştır. Politik küreselleşmeden ekonomik büyümeye doğru ve ekonomik büyümeden sosyal küreselleşmeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Ancak genel ve ekonomik küreselleşme endeksi ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılamamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of globalization on economic growth was examined using panel data method for Big Ten Emerging Market Economies from 1990 to 2015. Within the scope of the analysis, real GDP per capita as the economic growth variable, the KOF globalization index and its subcomponents for globalization were used. Having determined the long-run relations between series by DurbinHausman cointegration test, coefficients were estimated using the panel AMG method. According to the results, it was found that the effects of the KOF globalization index and its subcomponents on economic growth were very low and varied among countries. Moreover, the causality test of Emirmahmutoğlu and Köse (2011) was used to determine the causality between variables. Unidirectional causal relationships were found from political globalization to economic growth and from economic growth to social globalization. However, no causal relationship was found between the general and economic globalization index and economic growth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.titleKüreselleşme ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeGlobalization and Economic Growth: An Application for The Emerging Market Economiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume55en_US
dc.identifier.issue639en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record