Show simple item record

dc.contributor.authorAltıner, Ali
dc.contributor.authorSungur, Oğuzhan
dc.date.accessioned2020-12-19T20:30:22Z
dc.date.available2020-12-19T20:30:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2146-3727
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNNE1URXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5396
dc.description.abstractDünya tarihinin son 30 yılına damgasını vuran Neo-liberal iktisat anlayışı; yüksek yaşam standartları, zenginlik ve refah sağlamak bakımından makroekonomik politikaların ana eksenini oluşturmaktadır. Neo-liberal iktisat anlayışının serbest piyasa ekonomisine ve dolayısıyla ekonomik özgürlüklere bağlı olduğu düşünüldüğünde, ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, seçilmiş 17 yükselen piyasa ekonomisinde ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 1995-2015 dönemine ait veriler kullanılarak sabit etkiler modeliyle yapılan katsayı tahmin sonuçları, ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Ancak ekonomik özgürlüklerin büyüme sürecine sınırlı düzeyde katkı sağladığı da araştırma bulgularından elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractNeo-liberal economics concept that marks the last thirty years of world history is the basis of macroeconomic policies in terms of wealth and prosperity. When it is thought that the neo-liberal economic concept depends on the free market economy and therefore economic freedoms, it is important to determine the effects of economic freedoms on economic growth. In this study, it is aimed to examine the effects of economic freedoms on growth in selected 17 emerging market economies. Coefficient estimation results made by the fixed effects model using data for 1995-2015 period show that economic freedoms have positive and statistically significant effects on growth. However, research findings also show that economic freedoms contribute to the growth process to a limited extent.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.titleEkonomik Büyüme Sürecinde Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlaren_US
dc.title.alternativeThe Role Of Economic Freedom In Economic Growth: Empirical Evidence From Emerging Market Economiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage202en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalKaradeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record