Show simple item record

dc.contributor.authorErbaş, Ahmet Akif
dc.contributor.authorKaraduman, Gülşah Batdal
dc.contributor.authorYavuz, Güneş
dc.date.accessioned2020-12-19T20:30:27Z
dc.date.available2020-12-19T20:30:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12816
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBME1UZ3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5411
dc.description.abstractEğitim kurumlarının istenen insan tipinin yetiştirilmesine yaptığı katkıya her tarihte ve her platformda değinilmektedir. Sistemli ve düzenli eğitim kurumlarının oluşmasıyla birlikte eğitim felsefeleri, eğitim programları, öğretim programları, dersin amaçları, kazanım, süreç, değerlendirme, çıktı, öğretmen, öğrenci gibi birçok kavram eğitim literatürüne girmiş durumdadır. Yeni bilgilerin ve yeni bulguların her an ortaya çıktığı günümüzde bu literatür her geçen gün genişlemektedir. Bilişötesi, yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, sorgulayıcı, soyut düşünme, araştırmacı, yenilikçi, değerlerine bağlı, ahlaki gibi kavramlar günümüzde yetiştirilmeye çalışılan insan tipinin bazı özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmamızda sınıf öğretmeni adayları özelinde bilişötesi, yaratıcılık ve problem çözme kavramları ve bu kavramların sınıf öğretmeni adaylarında bulunma düzeyleri ele alınarak aralarındaki ilişkiler ve birbirlerini yordama durumlarının olup olmadığının bulunması amaçlanmıştır. Bu araştırmada var olan durumu saptamaya yönelik betimsel bir çalışma yapılarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 370 öğretmen adayı bulunmaktadır. Veri toplama araçları olarak; Bilişötesi Farkındalık Envanteri, Yaratıcılık Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında SPSS16 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasında, bilişötesi farkındalık düzeyleri ile yaratıcılık düzeyleri arasında ve problem çözme becerileri ile yaratıcılık düzeyleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe contribution of educational institutions to the training of the desired human type is mentioned in every history and every platform. With the formation of systematic and regular education institutions, many concepts such as educational philosophies, educational programs, curriculums, aims of the course, acquisition, process, evaluation, output, teacher, student are in the literature. This literature is expanding day by day as new information and new findings emerge. Concepts such as cognition, creativity, problem solving, critical thinking, questioning, abstract thinking, researcher, irrelevant, innovative, valued, moral are emerging as some characteristics of the type of human being being trained today. In this context, it is aimed to investigate whether there is a relationship between the students, taking into account the cognition, creativity and problem solving skills of classroom teacher candidates and the level of possession of classroom teacher candidates. A descriptive work with the survey method was used to reach the goals of the study. The study group consists of 1st, 2nd,3rd and 4th grade students who are having education in the Classroom Educatıon Department of Ereğli Faculty of Education in Bülent Ecevit University and in Hasan Ali Yücel Faculty of Education in İstanbul University for 2015 – 2016 academic year. There are 370 teacher canditates in the study group. As data collection tools; Cognitive Awareness Inventory, Creativity Scale and Problem Solving Inventory was used. The SPSS16 program was used to analyze the data. As a result of the research, it was found that there is a positive relationship between the levels of cognitive awareness of classroom teacher candidates and problem solving abilities, between cognitive awareness levels and creativity levels, and between problem solving skills and creativity levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectFilm, Radyo, Televizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectOtelcilik, Konaklama, Spor ve Turizmen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgi, Belge Yönetimien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleSınıf Öğretmeni Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyleri, Yaratıcılık Düzeyleri Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Investigation Of The Relationship Between The Classroom Teacher Candidates' Cognitive Levels, Creativity Levels And Problem Solving Skillsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.12816
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage551en_US
dc.identifier.endpage568en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record