Show simple item record

dc.contributor.authorAcuner, Serkan
dc.date.accessioned2020-12-19T20:51:42Z
dc.date.available2020-12-19T20:51:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-8951
dc.identifier.issn1300-8951
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBeU9USTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/6117
dc.description.abstractTürkiye Cumhuriyeti’nin yeni yönetim şekli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı ile değiş- miştir. Bu değişikliğin en belirgin özelliği yürüt- me yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda toplanması- dır. Yeni yönetim sistemine geçiş için öngörülen anayasal değişiklikler, genel anlamda hukukun özel anlamda ise vergi hukukunun kaynaklarını etkilemiştir. Yeni hükümet sisteminin vergi huku- kunun asli kaynakları üzerindeki önemli etkisinin; Kanun Hükmünde Kararname’ler ve Tüzük’lerin düzenlendiği anayasal hükümlerin mülga edil- mesi ve onların yerine başkaca kaynakların ika- me edilmesi ile doğduğu söylenebilir. Sistematik literatür taraması ayrıca anayasa ve diğer kanun hükümlerinin lafzi yöntemle yorumlanması yoluy- la hazırlanan çalışmanın amacı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin; vergi hukukunun, özellikle, asli kaynaklarını ne şekilde etkilediğinin ortaya konulmasıdır. Olağan üstü hal yönetim dönemle- rinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’lerin diğer taraftan da Tüzük’lerin ve de Bakanlar Ku- rulu Kararları’nın vergi hukukunun bir kaynağı ol- maktan çıkması, bunların yerini Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin ve Cumhurbaşkanı Kararları’nın alması, çalışmanın önemli sonuçları arasında yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractThe new regime of Turkish Republic has chan- ged as Presidential Government System. The dis- tinct characteristic of this regime is that executive branch is led by the head of the state. The new regime by and large has affected the primary so- urces of law and particularly tax law. The signi- ficant effect of the new regime on the primary sources of tax law has made appearance through the abolishment of the constitutional provisions regulating delegated legislations, standing rules and the substitution of different sources alterna- tively. The aim of the present study, which emp- loys systematic literature review and grammatical interpretation of the constitutional provisions and other provisions of law, is to specify how presi- dential government system affects tax law, es- pecially the primary sources. The results suggest that presidential enactments and judgements are now considered as one of the primary sources of tax law instead of delegated legislations introdu- ced in states of emergency, regulations and cabi- net decrees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleCumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Vergi Hukukunun Asli Kaynaklarına Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect Of Presidential Government System On Primary Sources Of Tax Lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue363en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage103en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalVergi Sorunları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record