Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Mehmet
dc.date.accessioned2020-07-27T08:06:43Z
dc.date.available2020-07-27T08:06:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1307-9085
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/844
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/53239/571429
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18185/erzifbed.571429
dc.description.abstractIn this study, by evaluating the low-cost, abundant, efficient and environment-friendly bio-waste obtained from the waste of tea stem, it has been ensured that this waste will be an alternative to the current expensive methods and raw materials in terms of the removal of environmental pollutants. Eosin Y (EY) adsorption from the aqueous solution, the effects of various parameters such as adsorbent dosage, interaction time and pH were investigated and optimum experimental conditions were determined. In the Langmuir isotherm model, experimental results were obtained at a maximum adsorption capacity of 3.56 mg/g at 25 ° C. In the light of the data, it was determined that the Freundlich model is more compatible with the experimental data. It is concluded that tea stem can be applied as an option since it is a low cost and natural product for removing EY from aqueous solution, compared with the present research and other adsorbents reported in the literature. Keywords: adsorption, biosorption, dye-removal, eosin y, tea-stem.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, atık çay çalısından elde edilen düşük maliyetli, bol miktarda bulunan, verimli ve çevre dostu bir biyo-atık, adsorban olarak değerlendirilmiştir. Çevreyi kirleten maddelerin giderimleri için bu çalışmada kullanılan doğal ürün, mevcut pahalı yöntem ve hammaddelerine alternatif olarak sunulmuştur. Eosin Y (EY) sulu çözeltiden adsorpsiyonunda, etkileşim süresi, pH, adsorban miktarı vb. gibi çeşitli parametrelerin etkileri incelenmiş ve optimum deney koşulları ortaya konmuştur. Deneysel sonuçlar ışığında, Langmuir izoterm modelinde, 25°C'da maksimum adsorpsiyon kapasitesi 3,56 mg/g olarak hesaplanmıştır. Veriler ışığında Freundlich modelinin deneysel verilerle daha iyi bir uyum sağladığı tespit edilmiştir. Mevcut araştırmalar ve bildirilen diğer adsorbanlarla karşılaştırıldığında, çay çalısının, sulu çözeltiden EY'nin giderilmesi için düşük maliyetli doğal ürün olması sebebiyle, bir seçenek olarak uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: adsorpsiyon, biyosorpsiyon, boyarmadde-giderimi, çay-çalısı, eosin yen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.subjectAdsorptionen_US
dc.subjectBiyosorpsiyonen_US
dc.subjectBiosorptionen_US
dc.subjectBoyarmadde-giderimien_US
dc.subjectDye-removalen_US
dc.subjectÇay-çalısıen_US
dc.subjectTea-steamen_US
dc.subjectEosin yen_US
dc.titleÇay Çalısı Budama Atıkları Kullanılarak Eosin Y Boyarmaddesinin Sulu Çözeltiden Biyosorpsiyonu için İzoterm Verilerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Isotherm Data for Biosorption of Eosin Y Dye from Aqueous Solution using Tea Stem Pruning Wastesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, Mehmet
dc.identifier.doi10.18185/erzifbed.571429
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record