Show simple item record

dc.contributor.authorTaniş, Vedat
dc.date.accessioned2019-10-30T06:09:24Z
dc.date.available2019-10-30T06:09:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/602
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının algıladıkları hizmet kalitesi ile iş tatmini ilişkisi incelenmiştir. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarının sosyodemografik özellikleri ile algıladıkları hizmet kalitesi ve iş tatmini arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak; Kang ve arkadaşları (2002) tarafından Servqual hizmet kalitesi ölçeğinden yararlanılarak geliştirilen "dahili hizmet kalitesi" ölçeği ve iş tatminini ölçmek için JDI (Job Description INDEX) ölçeğinden yararlanılmıştır. Söz konusu ölçekler Türkçeye çevrilmiş; ön çalışma ile anlam ve anlaşılma bakımından test edilmiştir. RTE Üniversite Hastanesi'ndeki 291 sağlık çalışanına uygulanan anketlerden elde edilen veriler SPSS programına aktarılmış; frekans, güvenilirlik, geçerlilik, korelasyon analizi, regresyon analizi, ki kare testi analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının algıladıkları hizmet kalitesinin alt boyutları olan fiziksel özellik, güvenilirlik ve heveslilik boyutlarının iş tatminine etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışanların sosyal güvence, deneyim ve cinsiyet özellikleriyle algıladıkları hizmet kalitesi arasında ilişkinin olmadığı; meslek ve pozisyon özellikleriyle algıladıkları hizmet kalitesi arasında ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların meslek ve mesleki deneyim süreleri ile iş tatminleri arasında ilişkinin olmadığı; sosyal güvence, pozisyon ve cinsiyet özellikleriyle iş tatminleri arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. In this study, the relationship between perceived service quality and job satisfaction of health workers was examined. In addition, the relationships between the socio-demographic characteristics of health workers and perceived service quality and job satisfaction were also examined. As a data collection tool; Kang et al. (2002) used the scale of Job internal service quality tatmin developed by Servqual service quality scale and JDI (Job Description INDEX) scale to measure job satisfaction. These scales were translated into Turkish by the researcher and tested for meaning and understanding with the preliminary study. The data obtained from the surveys applied to 291 health workers were transferred to SPSS program; frequency, reliability, validity, correlation analysis, regression analysis, chi-square test were performed. As a result of the research, it was determined that the physical characteristics, reliability and enthusiasm dimensions which are the subdimensions of the perceived service quality of health workers have effects on job satisfaction. And also; that there is no relationship between social security, experience and gender characteristics of employees; It is concluded that there is a relationship between occupation and position characteristics and the quality of service they perceive. There was no relationship between the occupational and professional experience of the participants and their job satisfaction; social security, position and gender characteristics and job satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleSağlık çalışanlarının algıladıkları hizmet kalitesi ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi: Rte Üniversite Hastanesi örneğien_US
dc.title.alternativeExamination of the relationship between perceived service quality of health workers and job satisfaction: Case of rte university hospitalen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorTaniş, Vedat
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record