Now showing items 1-20 of 306

  • İcmâın senedi ve İbnü'l-Münzir'in el-icmâ adlı eserinde ibadetlerle ilgili zikredilen icmâaların sened açısından tespiti 

   Özbek, Yusuf (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2007)
   İcmâın Senedi ve İbnü'l-Münzir'in el-İcmâ AdlıEserinde İbadetlerle İlgili Zikredilen İcmâların Sened Açısından Tespiti? isimli tezimiz ?Sonuç? bölümü hariç üç bölüm ve bir ?Giriş? kısmından oluşmaktadır. Girişkısmında icmâ ...
  • Din ve Ahlak Eğitiminde Hikayenin Kullanımı 

   Çakar, Ayşe (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2007)
   Din Egitiminde Hikâyenin Kullanımı? baslıgını tasıyan bu çalısma `Giris' ve `Sonuç' bölümleri hariç, iki ana bölümden olusmaktadır. Giris bölümünde, arastırmanın problemi, amaç ve önemi, yöntemi, yararlanılan belli baslı ...
  • Fıkıh usûlünde el-Bâkıllânî'nin el-Gazzâlî'ye tesiri (hüküm çıkarma metodları çerçevesinde) 

   Yıldırım, İlyas (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı, 2008)
   Fıkıh Usûlünde el-Bâkıllânî'nin el-Gazzâlî'ye Tesiri (Hüküm Çıkarma Metodları Çerçevesinde)? adlı bu çalışma `Giriş' ve `Sonuç' dışında iki bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın Giriş kısmında fıkıh usûlünün, müelliflerimize ...
  • Okul öncesi çocukların din eğitiminde annenin rolü ve karşılaştığı güçlükler 

   Koyuncu, Ayşe (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Eğitimi Bilim Dalı, 2008)
   Okul Öncesi Çocukların Din Eğitiminde Annenin Rolü ve Karşılaştığı Güçlükler? başlığını taşıyan bu çalışma ?Giriş? ve ?Sonuç? bölümleri dışında iki ana bölümden oluşmaktadır.Giriş bölümünde, araştırmanın problemi, amaç ve ...
  • Hat sanatı tarihi ve Medresetü'l Hattatin (1914-1936) 

   Ulusal, Zeliha (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, 2008)
   Türk İslam sanatları içerisinde hat sanatı, yabancı sanat akımlarının etkisinden uzak varlığını daima korumuş ve her dönem devlet yönetimi tarafından da destek bulmuştur.Hat sanatı eğitim ve öğretimi sıkı bir disiplin ...
  • Kant'ta aklın eleştirisi 

   Öner, Ebru (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Felsefe Tarihi Bilim Dalı, 2009)
   Bu çalışmanın amacı; Immanuel Kant'ta aklın ne olduğu ve aklın neyi bilip neyi bilemeyeceğini eleştiri yoluyla belirlemek, böylece aklın sınırlarını ortaya koymak ve metafiziğin imkânını araştırmaktır. Araştırmamız üç ana ...
  • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'da bilgi problemi 

   Can, Ali (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2009)
   Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'da Bilgi Problemi? isimli bu çalışma ?Giriş? ve ?Sonuç? hariç iki bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın ?Giriş? kısmında bilgi felsefesinin temel problemleri olan bilginin tanımı, kaynağı, değeri ...
  • Cemil Meriç'e göre toplumlarda dinî hayat 

   Fidan, Ali (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Sosyolojisi Bilim Dalı, 2009)
   Cemil Meriç'e Göre Toplumlarda Dinî Hayat? adlı bu çalışma `Giriş' ve `Sonuç' dışında üç temel bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın `Giriş' kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, metodu ve kaynakları, Cemil Meriç'in ...
  • Dostoyevski'de din felsefesi problemleri 

   Dinçdağ, Halime (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Felsefesi Bilim Dalı, 2009)
   Din felsefesinin temel sorunlarının edebi eserlerde ele alınması, ifade şekillerinin çeşitliliğini gösterir. Dostoyevski de felsefi sorunlarını romanları aracılığıyla ele almaktadır. 19. yüzyılın vazgeçilmez sorunlarından ...
  • Cessâs'ın "El-Füsûl" adlı eserindeki asılların tespiti 

   Nacar, Tayip (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı, 2009)
   Cessâs'ın `el-Füsûl' Adlı Eserindeki Asılların Tespiti? isimli bu tez, `Giriş' ve `Sonuç' dışında bir ana bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın `Giriş' kısmında araştırmanın yöntem ve amacı belirlenmiş, Fıkıh Usûlünün Hanefiler ...
  • Kur'ân'da Tuğyan kavramı 

   Gür, Süleyman (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı, 2009)
   Kur'ân'da Tuğyan Kavramı? adlı bu çalışmanın amacı Kur'ân'daki olumsuz nitelikli kavramlardan biri olan tuğyan kavramını türevleriyle birlikte incelemek, konu etrafında eski ve yeni tefsirlerde yapılan değerlendirmeleri ...
  • Edebü'l-Kâdî adlı eseri çerçevesinde Mâverdî'nin sünnet anlayışı 

   Manav, Ahmet Başaran (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı, 2009)
   Edebü'l-Kâdî Adlı Eseri Işığında Mâverdî'nin Sünnet Anlayışı? olarak belirlediğimiz bu çalışmamız, `Giriş'le beraber dört bölümden oluşmaktadır.Giriş bölümünde Mâverdî'nin hayatını ve Edebü'l-Kâdî adlı eserini inceledik.Birinci ...
  • Ali b. Zekeriyya el-Menbecî ve el-Lübâb fi'l-Cem'i Beyne's-Sünne ve'l-Kitab adlı eserinde hadis-fıkıh ilişkisi 

   Sadoğlu, Adem (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı, 2009)
   Ebû Muhammed Ali b. Zekeriyya el-Menbecî hicri VII. yüzyılda yaşamış Suriyeli önemli hadis ve fıkıh âlimlerindendir. Değişik İslam ülkelerinde eğitim gördükten sonra Kudüs'e yerleşmiş ve buradaki medreselerde ders ...
  • Yusuf el-Karadâvî'nin hadis ve sünnet ile ilgili görüşleri 

   Misir, Sezgin (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı, 2010)
   Çağımızda hadîs etrafındaki tartışmalar sürmektedir. Hadîslerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair metodoloji tartışmaları, hadîslerin sıhhatinin nasıl tespit edileceğiyle ilgili usûl münakaşaları bunlardan bir kaçıdır. ...
  • Seyyid Hüseyin Nasr'a göre gelenek ve modernlik 

   Sungur, Erol (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Sosyolojisi Bilim Dalı, 2010)
   Seyyid Hüseyin Nasr'a Göre Gelenek ve Modernlik? adlı bu çalışma, Giriş ve Sonuç dışında üç temel bölümden meydana gelmektedir.Tezin giriş kısmında; araştırmanın amacından, karşılaşılan problemlerden, nasıl bir metod takip ...
  • Tanrıça kültü ve Hıristiyanlık'taki Meryem figürüne etkileri 

   Kurt, Maksude (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Dinler Tarihi Bilim Dalı, 2010)
   Tanrıça Kültü ve Hıristiyanlık'taki Meryem Figürüne Etkileri? adlı bu çalışma `Giriş' ve `Sonuç' dışında üç temel bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın `Giriş' kısmında araştırmanın konusu, önemi, amacı ve kaynaklarına ...
  • Tasavvufta mürşid râbıtası 

   Taşpınar, Kadir (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2010)
   Tasavvufta râbıta, sâlikin kâmil bir mürşide gönlünü bağlaması, onun sûret ve sîretini düşünmesini ifade eder. Tasavvufun, üzerinde en çok tartışılan konularından birisi râbıtadır. Eleştirenlerin bir kısmı onu bir ibadet ...
  • Kur'an kurslarında ergenlik dönemi öğrencilerinin sorunları ve beklentileri 

   Bayraktar, Neslihan (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Eğitimi Bilim Dalı, 2010)
   Kur'an Kurslarında Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları? başlığını taşıyan bu çalışma ?Giriş? ve ?Sonuç? bölümleri dışında iki ana bölümden oluşmaktadır.Giriş bölümünde, araştırmanın problemi, amaç ve önemi, ...
  • Riâzî Muhammed b. Mustafa el-Birgivî ve el-Ağlât adlı eseri 

   Ayyıldız, Hafsa (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Temel Bilimler Anabilim Dalı / Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı, 2010)
   Tezin adı Riyâzi-Muhammed b. Mustafa el-Birgivî ve "el-Ağlât" adlı eseridir. Tezin amacı Riyâzî'nin hayatı hakkında bilgi vermek ve bu eserinin ulaşabilabilen nüshalarını incelemek ve nüshaları karşılaştırmaktır.Tez bir ...
  • Kur'an'ın anlaşılmasında teşbihî dil 

   Harbi, Rahman (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı, 2010)
   Kur'an'ın Anlaşılmasında Teşbihî Dil? adlı bu çalışma giriş ve sonuç dışında üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, çalışmanın önemi, konusu, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi verilmiştir.Birinci bölümde, Kur'an ...