Show simple item record

dc.contributor.authorSaral, Sinan
dc.contributor.authorKaya, Ali Koray
dc.contributor.authorTopçu, Atilla
dc.contributor.authorÖztürk, Aykut
dc.contributor.authorSümer, Ayşegül
dc.contributor.authorPınarbaş, Esra
dc.date.accessioned2023-02-21T07:06:58Z
dc.date.available2023-02-21T07:06:58Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationSaral, S., Kaya, A.K., Topçu, A., Öztürk, A., Sümer, A. & Pınarbaş, E. (2021). Agomelatine Reverses Scopolamine-Induced Learning and Memory Impairment in Adult Rats. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 535-541. https://doi.org/10.26453/otjhs.975452en_US
dc.identifier.issn2459-1467
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26453/otjhs.975452
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/7655
dc.description.abstractAmaç: Agomelatin, melatonin reseptör (MT1 ve MT2) agonisti ve serotonin reseptör (5-HT2C) antagonisti olan antidepresan bir ilaçtır. Artan kanıtlar, agomelatinin nöroprotektif ve nöromodülatör etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada skopolamin indüklü bilişsel yetmezlik oluşturulan sıçanlarda agomelatinin potansiyel etkileri araştırılmıştır. Materyal ve Metot: Erişkin erkek sıçanlara 21 gün süreyle skopolamin (1 mg/kg) ve agomelatin (40 mg/kg) uygulandı. İlaç uygulamalarını takiben sıçanlar bilişsel davranışların değerlendirilebilmesi amacıyla yeni nesne tanıma (YNT) ve Morris su labirenti (MSL) testine tabi tutuldu. İlave olarak, beyin nörokimyasal analizleri için hipokampus ve prefrontal kortekste beyin-türevi nörotrofik faktör (BDNF) ve asetilkolin (ACh) düzeyleri değerlendirildi. Bulgular: Skopolamin hem uzamsal hafızayı hem de ayırt etme indeksini önemli ölçüde azalttı (p<0,05). Agomelatin tedavisi uzamsal hafıza performansını ve keşif süresini arttırdı, ancak ayrımcılık indeksini etkilemedi (P>0,05). Ayrıca agomelatin, skopolamin grubuna kıyasla hem hipokampusta hem de prefrontal kortekste BDNF düzeylerini önemli ölçüde arttırdı (sırasıyla p<0,05, p<0,01). Diğer yandan grupların ACh düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Birlikte ele alındığında, bu sonuçlar agomelatinin skopolamin kaynaklı hafıza yetmezliğinin hafifletilmesinde belirgin rol oynadığını göstermiştir. Bu nedenle, agomelatinin bilişsel yetmezliğin önlenmesinde potansiyel bir ajan olabileceğini öne sürüyoruzen_US
dc.description.abstractObjective: The antidepressant agomelatine agent is a melatonin receptor (MT1 and MT2) agonist and a serotonin receptor (5-HT2C) antagonist. Increasing evidence shows that agomelatine has neuroprotective and neuromodulatory effects. In this study, the potential effects of agomelatine in rats with scopolamine-induced cognitive impairment were investigated. Materials and Methods: Adult male rats were administered scopolamine (1 mg/kg) and agomelatine (40 mg/kg) for 21 days. After drug administration, rats were subjected to new object recognition (NOR) and Morris water maze (MWM) tests in order to evaluate cognitive behaviors. In addition, brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and acetylcholine (ACh) levels in the hippocampus and prefrontal cortex were evaluated. Results: Scopolamine significantly decreased both spatial memory and discrimination index (p<0.05). Agomelatine treatment increased spatial memory performance and exploration time, but did not affect the discrimination index (P>0.05). In addition, agomelatine significantly increased BDNF levels in both hippocampus and prefrontal cortex compared to the scopolamine group (p<0.05, p<0.01, respectively). On the other hand, there was no statistically significant difference between the ACh levels of the groups (p>0.05). Conclusion: Taken together, these results demonstrated that agomelatine plays a important role in alleviating scopolamine-induced memory impairment. Therefore, we suggest that agomelatine may be a potential agent in the prevention of cognitive impairment.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAgomelatinen_US
dc.subjectAsetilkolinen_US
dc.subjectBDNFen_US
dc.subjectBelleken_US
dc.subjectBilişsel yetmezliken_US
dc.subjectAcetylcholineen_US
dc.subjectAgomelatineen_US
dc.subjectCognitive impairmenten_US
dc.subjectMemoryen_US
dc.titleAgomelatine reverses scopolamine-ınduced learning and memory impairment in adult ratsen_US
dc.title.alternativeAgomelatin yetişkin sıçanlarda skopolamin kaynaklı öğrenme ve hafıza bozukluğunu tersine çeviriren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorSalar, Sinan
dc.contributor.institutionauthorKaya, Ali Koray
dc.contributor.institutionauthorTopçu, Atilla
dc.contributor.institutionauthorÖztürk, Aykut
dc.contributor.institutionauthorSümer, Ayşegül
dc.contributor.institutionauthorPınarbaş, Esra
dc.identifier.doi10.26453/otjhs.975452en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage535en_US
dc.identifier.endpage541en_US
dc.relation.journalOnline Türk Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record