Show simple item record

dc.contributor.authorHacıcaferoğlu, Serkan
dc.contributor.authorSelçuk, Mehmet Hasan
dc.contributor.authorHacıcaferoğlu, Burhanettin
dc.contributor.authorKarataş, Özgür
dc.date.accessioned2020-07-13T08:37:28Z
dc.date.available2020-07-13T08:37:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2148-11448
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/818
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/intjscs/issue/8670/108366
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14486/IJSCS431
dc.description.abstractThis study was carried out in order to determine the contribution of the physical education and sports classes in the secondary school to the sportsmanship behaviours in terms of some variables. The population of the study, which was carried out using a general screening model, consists of students from the government-dependent secondary schools in the county, of Malatya Battalgazi, and its sampling consists of 670 students, studying at “Atatürk, Barbaros, Türk Telekom, Türkiye’m and Vakifbank” public secondary schools in the city centre of Malatya, chosen from the these schools by a random method. In the research, "Physical Education Courses Sportsmanship Behaviours Scale" is used as a data collecting tool. Analysis of data obtained from the research was conducted with the help of a SPSS 20 package program and arithmetic mean, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the calculation. As the result of the study, relying on the answers the students have given to the scale it has been determined that the overall arithmetic mean of the scale was lower than expected, that the views on the contribution of the physical education and sports classes to sportsmanship behaviours were equivalent to each other depending on the demographic variables of gender and father’s education level, however, there were significant differences among students depending on the grade level. Keywords: Sportsmanship, Secondary School, Sportsmanship Behaviour, Studentsen_US
dc.description.abstractBu çalışma; Ortaokullarda işlenen beden eğitimi ve spor derslerinin sportmenlik davranışlarına olan katkısını bazı değişkenler açısından belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini, Malatya ili Battalgazi ilçesinde, devlete bağlı ortaokullarda okuyan öğrenciler oluştururken, araştırmanın örneklemini; evrenden tesadüfü yöntemle seçilmiş, “Atatürk, Barbaros, Türk Telekom, Türkiye’m ve Vakıfbank” ortaokullarında okuyan 670 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ)” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 20 paket programı yardımıyla yapılmış ve hesaplamalarda aritmetik ortalama, t- testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ölçeğe verdikleri yanıtlardan hareketle, ölçeğin genel aritmetik ortalamasının beklenenden düşük olduğu, cinsiyet ve babanın eğitim düzeyi demografik değişkenlerine bağlı olarak öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerinin sportmenlik davranışlarına olan katkısı hakkındaki görüşlerinin birbirine denk olduğu, ancak sınıf düzeyine bağlı olarak öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sportmenlik, Ortaokul, Sportmenlik Davranışları, Öğrencileren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInternational Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectSportmenliken_US
dc.subjectSportsmanshipen_US
dc.subjectOrtaokulen_US
dc.subjectSecondary Schoolen_US
dc.subjectSportmenlik Davranışlarıen_US
dc.subjectSportsmanship Behaviouren_US
dc.subjectÖğrencileren_US
dc.subjectStudentsen_US
dc.titleOrtaokullarda İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin, Sportmenlik Davranışlarına Katkısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the Contribution of Physical Education and Sports Courses in the Secondary School to the Sportsmanship Behaviours in Terms of Some Variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.14486/IJSCS431
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record